Legal note

1. Autori- ja teised spetsiaalsed kaitsvad õigused

Kõik nimed (, juhul kui pole teisiti märgitud ), mis on ära toodud UTAX veebilehel ( www.utax.ee ) on juriidiliselt kaitstud UTAX GmbH kaubamärgid. Nende kaubamärkide loata kasutamine võib kaasa tuua ettekirjutusi või kahjunõudeid

Veebilehe sisule kehtib autoriõigus ja laienevad teised intellektuaalomandit kaitsvad õigusaktid. Veebilehe elemente ( illustratsioone, graafikuid ja tekste ) ei tohi kopeerida ega modifitseerida ei isiklikuks ega ka kaubanduslikuks kasutamiseks. Ainsaks erandiks on informatsioon, mis on välja toodud kui “allalaetav” ( draiverid ja brošüürid ), kuniks seda on kopeeritud vaid ühele arvutile. UTAX GmbH ja TOP Viso OÜ logo ei ole lubatud muuta ja neid võib kasutada ainult silmas pidades korporatiivset tuvastamist.

2. Alla laadimine (andmete alla laadimine)

TOP Viso OÜ ei garanteeri, et informatsioon allalaadimiseks veebilehel  on veatu. TOP Viso OÜ ei kontrolli, et informatsioon allalaadimiseks oleks vaba viirustest.  Soovitame, et kasutaja kontrolliks viirusetõrje tarkvaraga kogu alla laetud informatsiooni. Mitte mingil juhul ei ole TOP Viso OÜ ega UTAX GmbH vastutav alla laetud informatsiooni poolt tekitatud kahju eest.

3. Garantii

Meie veebilehel olev informatsioon ei ole siduv. TOP Viso OÜ ei garanteeri sisaldava informatsiooni korrektsust ja terviklikkust. TOP Viso OÜ teeb kõik, et pakkuda õiget ja kaasajastatud informatsiooni oma veebilehel. Ühtegi  juriidilisi nõuet ei saa tuletada veebilehel esitatud informatsiooni kohta.

Tänu uuendustele võib lühikese aja jooksul informatsioon meie veebilehe ja prinditava meedia vahel erineda. Kahtluse korral palume teil pöörduda otse meie või  meie partnerite poole. 

Informatsiooni kättesaadavus ja õigsus,  mis on välja toodud teistel viidatud veebilehtedel ei ole meie poolt pidevalt jälgitud ja TOP Viso OÜ ei ole vastutav seal esitatud info eest. Meie toome viited välja ainult lisainfo saamiseks, millega soovime pakkuda klientidele lisatuge. 

4. Vastutus

TOP Viso OÜ ei ole vastutav otseste või kaudsete kahjude, andmekadude, saamata jäänud tulu või häirete eest süsteemis või tootmises, mis võivad olla tekkinud veebilehe kasutamisest või allalaetud materjalist ( v.a. kui kahju on tekitatud ebaseaduslikel eesmärkidel või raske hooletuse tagajärjel ). 

5. Siduvus

Veebilehel kajastuva informatsiooni eest vastutab TOP Viso OÜ, olles UTAX GmbH toodete ametlik esindaja Eesti Vabariigis. UTAX GmbH ei ole mite mingil juhul vastutav veebilehel (www.utax.ee) oleva info õigsuse eest.